För ett bättre samhälle

Östersunds FK:s samhällsengagemang handlar om det som händer utanför de kritade linjerna. Det handlar om alla de insatser som gör vårt samhälle bättre – och som hjälper vårt närområde på riktigt.

Allt vi gör mäts och genomförs med en tydlig riktning mot de globala målen för hållbar utveckling. Därför har dessa FN-mål omarbetats till tre separata fokusområden där olika initiativ genomförs inom respektive delområde.

En grundsten för svensk idrott är att alla människor är välkomna in i idrottsrörelsen. Det exemplifieras i Svenska Fotbollsförbundet med ”Alla är olika – olika är bra”. Alla ska känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariation.

Inom UEFA exemplifieras detta genom ”Equal game”.

”Everyone should be able to enjoy football. No matter who you are, where you’re from or how you play. That’s Equal Game.”

För oss i Östersunds FK är mångfald och alla människors lika värde en självklarhet. I vår värdegrund finns inskrivet att ÖFK ska löpande genomföra sociala och samhälliga insatser för att hjälpa och stötta medmänniskor.

ÖFK ska aktivt ta ställning för människor som far illa i världen.

ÖFK ska verka för jämställdhet och HBTQ-personers lika värde i all vår verksamhet.

Som en grundsten i hela vår värdegrund och våra värderingar ligger alla människors lika värde som det definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Ska man vinna fotbollsmatcher får man aldrig slå sig till ro. Vi måste ständigt träna för att bibehålla den form vi har och för att bli ännu bättre. Formen är dagsfärsk och varar inte för evigt.

Precis så är det med våra demokratiska och mänskliga rättigheter. Vi måste ständigt försvara det vi och tidigare generationer uppnått. Och vi måste ständigt försöka fördjupa och förbättra vårt samhälle.

ÖFKs CSR-projekt:

Ebbas minnesfond

ÖFK är Sveriges första HBTQ certifierade förening

Kulturakademin

Team 12-17

Huskurage

ÖFK Cosmos

Goal Darfur

Tobaksfri Duo

Younglings

ÖFK-Ligan

Star for Life

Minskad ojämlikhet
Ett inkluderande, jämlikt och integrerat samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Till 2030 är målet att väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
God hälsa och välbefinnande
God folkhälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Partners

16 lag. En liga. Ett samhälle.

Östersunds FK är en av 16 klubbar i Superettan som bidrar med nytta för samhället. Läs mer om vad klubbarna i Superettan gör.